Обяви

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДБФП № № СПП-02-23/22.05.2013 Г. НА "ПРОВИТИ" АД


За провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: "Предоставяне на Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост по внедрявания иновативен продукт пред Българско Патентно ведомство и разширяване на патентната защита в европейски мащаб".


Документи