В какво ни бива...

ПРОВИТИ, чрез своите вътрешни ресурси и тези на своите партньори, разполага с широк спектър на експертиза в областта на управлението на процесите за развитието на иновации и техния технологичен трансфер:ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

Идентифициране на пазарни и социални тенденции и трансформирането им в продуктови концепции;АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

Детайлен анализ по отношение на техническата, пазарна и финансова обоснованост на иновативните продуктови концепции;НИРД

Научно-изследователска дейност за формулиране, разработка и оптимизация на иновативните научни и продуктови концепции;ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Интелектуална собственост – Стратегия и защита на интелектуалната собственост;ПРОТОТИПИ

Разработване на продуктови прототипи;ПЪТ ДО ПАЗАРА

Комерсиализация на иновациите, включително лицензиране или структуриране на проектно финансиране, веригата на доставки, производствения процес, маркетинговите дейности, дистрибуция и логистика.